Kur’an-ı Kerim

19 Nisan 2019 - 0 yorum
1- Öncelikle kelamın azametini ve yüceliğini anlamalıdır. Kur'an okuyan kişi, kelamının manalarını, onların idraklerine ulaştırmada, yarattığı varlıklara yüce Allah'ın nasıl nazik ve yumuşak davrandığına bir baksın 2- Kelam sahibini tazim edip O'na saygılı olmak. Kur'an okuyanın okuduğu şeyin insan sözü olmadığını...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
"İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Elif Harfinin Anlamı Elif : ellah vahiddir, ezeli ve ebedidir. Be : Bari, bediülhalk, her şeyin yaratıcısıdır, kelimeleri tamam olmuştur. Te : tammul izz (izzet) ve melekutu tamdır Se : Sabittir, yerinden oynamadı, oynamayacaktır da. Cim : Cebbar'dir, haksızlık etmez, celildir, nitelenmez, cömerttir, cimrilik etmez. Ha : Haydır, ölmez, halimdir...
5 Nisan 2019 - 0 yorum
kuran harfleri tablosu
31 Mart 2019 - 0 yorum
1- Okuyanın hali hakkındadır: Kur'an okuyanın abdestli olması,e debe riayet etmesi ve kibirlilik görüntüsü vermeeyecek şekilde bağdaş kurma, bir yere dayanma ve oturma olmaksızın, başını eğerek okuması gerekir. Kur'an okuma şekillerinin en faziletlisi namazda ayaktayken ve mescitte okumaktır. 2- Kıraatin miktarı...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Albülkadir Geylani Hz el Fethu'r-Rabbani adlı eserinde bu konuya istinaden şöyle bir beyanda bulunmuştur: Allah'ın kitabına hürmet edin ve O'na karşı edepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır o. O'nun hakkında 'yaratılmıştır' demeyin. Allah 'bu benim sözümdür' diyor, siz ise 'hayır'...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Halk tarafından da bilindiği gibi peygamberlere indirilen kitaplar dört tanedir ki bunlar; • Hz Musa'ya Tevrat • Hz Davud'a Zebur • Hz İsa'ya İncil • Hz Muhammed'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Vehb b. Münebbih'tn gelen rivayete göre, Yüce Allah 100 tanesi sayfalar halinde olmak üzere semadan...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an kıraati uzmanları bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kur'an ayetlerinin sayısı hakkında ayrı ayrı sayılar bildirmişlerdir. Bu görüşler içerisinde en sağlıklı olanı, Küfe ekolünün ortaya koydukları görüş ve tespitlerdir. Bunların tespit ettikleri sayı, bizzat Hz Ali b. Ebu Talib'e nisbet...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi,  günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah'ın izin verdiği peygamberler, alimler, şehitler ve derecesine göre müminleri vesile yaparak rahmetinin farklı bir boyutta tecellisinden ibarettir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an vahyinin Allah Resulü (s.a.v)'e inzali konusunda iki görüş mevcuttur. Birincisi; Kur'an vahyinin önce Levh-i mahfuz'dan bir bütün olarak 'Beytül-izzeye / dünya semasına', oradan da tedricen (çeşitli zaman aralıklarıyla) yaklaşık yirmi üç yılda Hz Peygamber'e nazil olduğunu göstermekte; Diğeri de; Kur'an'ın Levh-i...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an'ın çeşitli zaman aralıklarıyla nazil olması, İslam hukukçuları açısından da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi her bir vahiy bölümü kendisine ihtiyaç duyulduğunda veya bir vakıa yahut bir sebep üzerine belli bir sorunu çözmek için gelirdi. Zaten aksi de pek uygun...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur'an, insanın çok güzel yaratıldığını, varlıkların çoğundan şerefli kılındığını, tertemiz bir fıtrat ve geliştirilebilir yeteneklerle dünyaya gönderildiğini bildirir. İnsan, Kur'an'a göre erkek ve kadının ilk yaratılışı, aynı ve tek bir nefistendir. Bundan sonrası ise bir anne...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Muhkem Ayet Ne Demek? Kur'an-ı Kerim de anlamı açık ayetler olduğu gibi anlamı kapalı yani tam olarak ne anlama geldiğini anlayamayacağımız ayetler de vardır. Kaldı ki anlamı açık olan, emir kipi bildiren ve anlamı tek olan ayetlere 'muhkem ayet' denirken; aynı...
24 Mart 2019 - 0 yorum
• Ona sadece temiz kılınanlar dokunabilir (Vakıa 79). Ayet ile ilgili doğru görüş, kastedilen meleklerin ellerindeki sahideler olduğudur. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Birincisi: Bir önceki ayette meknun lafzının geçmesidir. Meknun, gözlerden saklı demektir. Bu, ancak meleklerin ellerindeki sahifelerle ilgili olabilir. İkincisi:...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Medine'de İnen Süreler • Bakara Süresi • Al-i İmran Süresi • Nisa Süresi • Maide Süresi • En'am Süresi • Enfal Süresi • Tevbe Süresi • Ra'd Süresi • Nahl Süresi •Hacc Süresi • Nur Süresi • Ahzab Süresi • Muhammed Süresi • Feth Süresi • Hucurat Süresi •Hadid Süresi • Mücadele Süresi • Haşr Süresi •Kıtal Süresi • Mümtehine...