Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur’an’ın “Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir (Fetih Süresi’4,7)” şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür.

Biz bazı melekleri isim ve icraatleriyle tanımaktayız. Bazılarını ise, sadece memur oldukları vazifenin türü itibariyle ve hepsine birden verilen unvanla bilmekteyiz. Melekler için hakiki mana da bir tasarruf söz konusu değildir. Onlar sadece ilahi icraatın alkışçıları ve nezaretçileri durumundadırlar. Aksi bir düşünce tevhid ilkesiyle örtüşmez. Bu cümleden olarak, melekleri temel görevleri açısından şu gruplarda inceleyebiliriz.

• İlliyyûn – Mukarrebûn melekleri

• Müdebbirât melekleri

• İnsanla alâkalı melekler

İlliyyun – Mukarrebun Melekleri:  Bunlar her an Cenab-ı Hakk’ı zikirle, O’nu noksan sıfatlardan tenzihle ve her türlü kemal vasıflarıyla takdîsle meşguldürler. Allah’ın marifeti ve muhabbeti içinde kendilerinden geçmiş haldedirler.

Müdebbirat Melekleri:  Bunlar kainatı idare eden, düzenini, nizam ve intizamını te’min eden İlahi Kanunları tatbik ile vazifeli meleklerdir. alemde, Allah’ın irade ve kudretinin tecellilerine nezaretçi ve seyirci durumundadırlar.

Dört Büyük Melek Ve Görevleri

Cebrail (a.s)= Vahiy meleğinin özel adıdır. Kur’an da üç yerde Cibril olarak geçmektedir.

İnsanla alakalı meleklerin diğer bir görevi de, Allah’ın Peygamberlerine ve salih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onları teselli etmek, maneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım yapmaktır. Asr-ı Saadette cereyan eden Bedir, Uhud ve Huneyn harplerinde meleklerin müminlere fiilen yardım ettiklerini Kur’an bize haber vermektedir.

İnsanla alakalı meleklerin bir başka görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola girmelerini, ruhen yükselmelerini sağlamaktır.

Mikail= Dört büyük melekten biri olup, Allah tarafından kainattaki olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgar gibi tabiat hadiselerini Allah’ın iradesine göre düzenlemekle meşgul melektir.

İsrafil= Bu meleğin adı Kur’an da açıkça geçmez. Ayetlerde yalnızca sura üfleneceğinin haberi verilir. Hadis de dört büyük meleğin içinde zikredilir. Sur adı verilen boruyu öttürüp kıyametin kopuş zamanını ilan ile vazifeli melektir. İsrafil (as) kıyametin kopup kainatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sur’a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.

Azrail= Görevi, eceli/vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Melekü’l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.

Ve diğer melekler olmak üzere de ;

Kiramen Katibin Melekleri= İnsanın sağında ve solunda görevli olmak üzere bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki iyi işleri ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. Hafaza adı verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

Mukarrebun Melekleri= İlliyyün ve kerebiyyün olarak da adlandırılan bu melekler, Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar. (Bakınız:Nisa Süresi’172)

Hamele-i Arş Melekleri= Arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur’an da haklarında şöyle buyurulur: “Arşı yüklenen bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler (yüceltirler). O’na iman ederler (Mu’min Süresi’7)”

Münker ve Nekir= Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki münker ve nekir, mezardaki şahsa; hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere; “Rabbin kim?, Peygamberin kim? Kitabın ne?” şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler.

Bunlardan başka; insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle, namaz kılanlarla birlikte Fatiha süresinin bitiminde “amin” demekle, her gün sabah sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla, Kur’an okurken yeryüzüne inmekle, sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kur’an ve ilim meclislerini arayıp bulmakla, müminlere özellikle bilgin olan münimlere rahmet okumakla, sadece Allah’a hamd ce secde etmekle görevli melekler de vardır.

a-)Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslüman’ın Yol Haritası / Sayfa:95…97
b-)Türkiye Diyanet Vakfı / İlmihal / C:1 / Sayfa:95
c-)Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M.Dikmen

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.